Bekijk ons assortiment
Nieuw!
Pre-order producten! Om er zeker van te zijn dat je het niet misloopt!
Homepagina /Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klantenservice

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over onze werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op via WhatsApp. Wij helpen u graag verder!

American Vintage Unlimited, juni 2023ย (NL)

Artikel 1. Begrippen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Dienst:ย de dienst(en) die American Vintage Unlimited aan de Wederpartij levert, waaronder, maar niet beperkt tot de levering van, het onderhoud aan en de advisering over Producten, de advisering in de entertainmentbranche.
 2. American Vintage Unlimited:ย statutair gevestigd aan de Haansbergseweg 16, 5121 LJ Rijen.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen American Vintage Unlimited en de Wederpartij tot stand komt en iedere wijziging of aanvulling daarop, evenals iedere aanbieding tot het aangaan van een zodanige overeenkomst in de vorm van een offerte.
 4. Product: de zaak waarop de Overeenkomst (tot koop, verkoop, levering, het uitvoeren van onderhoud of anderszins) betrekking heeft.
 5. Wederpartij: Elke wederpartij van American Vintage Unlimited bij de Overeenkomst, zijnde een natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, alsmede een ander aan wie American Vintage Unlimited een aanbieding tot aangaan van een Overeenkomst als boven bedoeld heeft gedaan.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en wijzigingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten en de door American Vintage Unlimited geleverde of nog te leveren Producten of Diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van American Vintage Unlimited alsmede ten gunste van derden, door wie American Vintage Unlimited de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
 3. De Wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen voor een (nieuwe) overeenkomst.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien American Vintage Unlimited dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.
 5. Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de Wederpartij zullen, voor zover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien partijen dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen zijn.
 6. American Vintage Unlimited heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. American Vintage Unlimited zal de Wederpartij informeren over de wijzigingen. Indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de te verlenen prestatie wezenlijk afwijkt van de overeengekomen prestatie, heeft de Wederpartij na de mededeling dat de voorwaarden gewijzigd zijn gedurende een periode van veertien (14) dagen het recht de Overeenkomst te beรซindigen. De Wederpartij is in dat gevAmerican Vintage Unlimited bestede tijd te vergoeden.

Artikel 3. Offertes, toezeggingen

 1. Alle offertes, aanbiedingen en andere uitlatingen door American Vintage Unlimited zijn vrijblijvend, herroepelijk en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.
 2. American Vintage Unlimited heeft het recht om het aanbod of de offerte te herroepen, ongeacht of deze reeds is aanvaard door de Wederpartij. Indien de Wederpartij het aanbod of de offerte reeds aanvaard heeft, dient de herroeping door American Vintage Unlimited binnen twee (2) werkdagen na kennisneming daarvan door American Vintage Unlimited te hebben plaatsgevonden om gevolg te hebben.
 3. American Vintage Unlimited heeft het recht om kennelijke vergissingen en/of fouten in een aanbieding of uitlating eenzijdig te wijzen. Dergelijke vergissingen en/of fouten binden American Vintage Unlimited niet.
 4. American Vintage Unlimited streeft er naar dat de informatie over de Producten, zoals afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, in brochures, offertes en de Overeenkomst zo waarheidsgetrouw mogelijk is. De Wederpartij dient er echter redelijkerwijs rekening mee te houden dat de Producten enigszins kunnen afwijken. American Vintage Unlimited is gerechtigd maximaal 10% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Indien en voor zover American Vintage Unlimited in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de Wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van American Vintage Unlimited of nadat aan American Vintage Unlimited het bedrag van de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 is betaald.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

 1. Alle geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, exclusief verpakkingskosten en exclusief in- en uitvoerrechten en andere heffingen van Nederlandse of buitenlandse overheden.
 2. Verhoging van invoerrechten en heffingen, wijzigingen van wisselkoers van buitenlandse valuta kunnen aanleiding geven tot prijswijzigingen.
 3. Alle geoffreerde of overeengekomen prijzen gelden in euroโ€™s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de prijzen zijn vermeld in buitenlandse valuta en de tegenwaarde in euroโ€™s is aangegeven, dan zullen deze waarden slechts een benadering zijn en behoudt American Vintage Unlimited zich het recht voor om de prijs nog aan te passen indien omstandigheden zoals bedoeld in lid 2, daar aanleiding toe geven.
 4. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Wederpartij in geval van een Overeenkomst met betrekking tot een Product gehouden om een aanbetaling gelijk aan dertig procent (30%) van de overeengekomen prijs te betalen aan American Vintage Unlimited. American Vintage Unlimited zal daarvoor een (deel)factuur sturen. American Vintage Unlimited is pas gehouden verdere werkzaamheden te verrichten ter uitvoering van de Overeenkomst nadat zij het bedrag van deze aanbetaling heeft ontvangen.
 5. De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat het restant verschuldigde bedrag, zonder enige korting of verrekening, uiterlijk op de factuurvervaldatum is bijgeschreven op het op de factuur aangegeven bankrekeningnummer van American Vintage Unlimited.
 6. American Vintage Unlimited behoudt de eigendom van alle door haar geleverde Producten, totdat de Wederpartij volledig aan al zijn of haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst(en) heeft voldaan, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst daaronder begrepen. American Vintage Unlimited behoudt eveneens het eigendom indien de geleverde producten zoals tickets en snoepgoed inmiddels zijn verwerkt.
 7. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig betaalt, zal hij of zij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de Wederpartij contractuele rente verschuldigd, gelijk aan de hoogte van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de door of namens American Vintage Unlimited gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om alsnog betaling te verkrijgen.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste vijftien procent (15%) van het nog verschuldigde bedrag te bedragen, met een minimum van vijfhonderd euro (โ‚ฌ 500).
 9. Indien meerdere partijen gezamenlijk รฉรฉn Overeenkomst met American Vintage Unlimited zijn aangegaan of indien door American Vintage Unlimited aan meerdere partijen die gezamenlijk optreden als รฉรฉn Wederpartij een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst is gedaan, zijn al deze partijen ten opzichte van American Vintage Unlimited hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het aan American Vintage Unlimited verschuldigde bedrag op grond van de Overeenkomst.
 10. De Wederpartij is niet gerechtigd de betalingen van de facturen van American Vintage Unlimited op te schorten dan wel te verrekenen met eventuele vorderingen van de Wederpartij op American Vintage Unlimited, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 11. American Vintage Unlimited is gerechtigd om van de Wederpartij aanvullende zekerheid te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of (volledige) betaling direct op het moment van levering te verlangen.

Artikel 6. Klachten en garantie

 1. Klachten over de Producten of Diensten zijn slechts geldig indien zij binnen acht (8) dagen na levering van het betreffende Product of de Dienst schriftelijk bij American Vintage Unlimited zijn ingediend met een toelichting van de klacht. Indien de Wederpartij een klacht te laat en/of zonder toelichting indient, dan heeft American Vintage Unlimited het recht de klacht naast zich neer te leggen. Betreft de klacht een gebrek dat pas bij gebruik van het Product aan het licht kan komen, dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht (8) dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is geraakt van dit gebrek tot uiterlijk twee (2) maanden na het verstrijken van de factuurdatum.
 2. Klachten kunnen slechts geldend worden indien de Producten geheel in originele staat verkeren waarin deze zijn geleverd. Producten waar de Wederpartij zonder toestemming van American Vintage Unlimited aanpassingen heeft gedaan, vallen buiten de garantie van American Vintage Unlimited.
 3. De Wederpartij kan op een klacht geen beroep doen, indien hij American Vintage Unlimited niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de klacht gerechtvaardigd is.
 4. American Vintage Unlimited garandeert bij nieuwe producten gedurende een periode van twaalf (12) maanden, te rekenen vanaf de levering van het Product, en bij gebruikte/tweedehands producten gedurende een periode van negentig (90) dagen te rekenen vanaf de installatie van het Product, de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten, mits de klacht daaromtrent schriftelijk aan American Vintage Unlimited tijdig kenbaar wordt gemaakt en mits alle instructies van American Vintage Unlimited met betrekking tot het gebruik van de zaken juist en volledig op zijn gevolgd.
 5. De garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten.
 6. Gebreken aan de Producten welke zijn ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor het Product bedoeld is, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage vallen niet onder de garantie. De volgende gevallen zijn daar voorbeelden van en vallen dus in ieder geval niet onder de garantie: vandalisme; waterschade; brandschade; verkeerde aansluiting van het Product (op de elektriciteitsaansluiting of anderszins).
 7. Indien een Product binnen de garantietermijn als bedoeld in dit artikel gebreken vertoont die onder de garantie vallen, zal American Vintage Unlimited zich inspannen om het Product te repareren of het Product vervangen door een soortgelijke zaak. Het is aan American Vintage Unlimited om te bepalen of zij het Product repareert of vervangt. American Vintage Unlimited behoudt daarbij het recht om een bedrag in rekening te brengen ter hoogte van het uurtarief van de medewerker van American Vintage Unlimited of de door American Vintage Unlimited ingeschakelde persoon. American Vintage Unlimited zal zowel binnen als buiten de garantietermijn in geen geval gehouden zijn tot terugbetaling van het factuurbedrag, tenzij zij daartoe zelf bepaalt.
 8. Indien American Vintage Unlimited het Product niet zelf heeft vervaardigd, strekt de garantie van American Vintage Unlimited niet verder dan de garantie welke de fabrikant van het Product aan American Vintage Unlimited heeft gegeven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid aan de zijde van American Vintage Unlimited met betrekking tot het Product, de levering, het vervoer en het gebruik daarvan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove fouten aan de zijde van American Vintage Unlimited
 2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is de totale aansprakelijkheid van American Vintage Unlimited jegens de Wederpartij voor schade beperkt tot vergoeding van directe schade en tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van American Vintage Unlimited wordt uitgekeerd. American Vintage Unlimited sluit de vergoeding van iedere andere schade zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriรซle schade uitdrukkelijk uit.
 3. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan de schade die optreedt aan het Product. Letselschade en overlijdensschade worden niet aangemerkt als directe schade.
 4. De wederpartij vrijwaart American Vintage Unlimited voor alle aanspraken van derden op American Vintage Unlimited voor schade anders dan aan het Product zelf en anders dan ontstaan door een gebrek aan het Product.
 5. American Vintage Unlimited is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Producten.
 6. American Vintage Unlimited is niet aansprakelijk voor enig letsel bij derden als gevolg van het gebruik van het Product.

Artikel 8. Levering

 1. Indien American Vintage Unlimited en de Wederpartij leverdata of -termijnen overeengekomen zijn, vangen deze pas aan nadat American Vintage Unlimited van de Wederpartij een aanbetaling heeft ontvangen ter hoogte van een bedrag van dertig procent (30%) van de totale orderprijs en nadat American Vintage Unlimited de beschikking heeft gekregen over alle eventueel benodigde vergunningen en alle noodzakelijke materialen tot haar beschikking heeft. De overeengekomen levertijd vangt verder pas aan op de dag waarop de schriftelijk orderbevestiging gedateerd is, dan wel bij gebreke van een schriftelijke bevestiging op de dag dat de Wederpartij American Vintage Unlimited voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering van bepaalde datum.
 2. Levering van het Product wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren zaken zijn afgeleverd op de door vooraf Wederpartij aangegeven locatie. Leveringen worden pas uitgevoerd nadat er is voldaan aan de tussen American Vintage Unlimited en de Wederpartij overeengekomen betalingsafspraken. American Vintage Unlimited heeft het recht de levering in gedeeltes te laten plaatsvinden.
 3. Indien American Vintage Unlimited door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft American Vintage Unlimited het recht de overeenkomst te ontbinden na het verstrijken van een periode van negentig (90) dagen nadat zij van die overmacht mededeling heeft gedaan, dan wel aan de Wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel juist en deugdelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat American Vintage Unlimited gehouden zal zijn tot vergoeding van eventuele schade of andere kosten aan de Wederpartij of een derde. Na het verstrijken van voornoemde periode van negentig (90) dagen heeft de Wederpartij eveneens het recht te Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de Wederpartij echter gehouden aan American Vintage Unlimited de reeds door haar gemaakte kosten alsmede de door American Vintage Unlimited bestede tijd te vergoeden.
 4. Onder overmacht aan de zijde van American Vintage Unlimited wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan American Vintage Unlimited kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Van overmacht aan de zijde van American Vintage Unlimited is in ieder geval sprake in de volgende gevallen: extreme weersomstandigheden zoals sneeuwbuien, storm en orkanen, oorlog, oproer, brand- en/of waterschade, overstromingen, werkstakingen door/bij fabrikanten, problemen met transport, elektriciteit- en computerstoringen, โ€“ arbeidsongeschiktheid zowel in het bedrijf van American Vintage Unlimited als bij derden, van wie American Vintage Unlimited de benodigde materialen moet betrekken, door Nederlandse of buitenlandse overheden opgelegde maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie.

Artikel 9. Vervoer

 1. American Vintage Unlimited is gerechtigd om te bepalen op welke wijze en door welke partij het vervoer van de Producten plaatsvindt. Vervoerskosten zijn niet in de offertes en overeengekomen prijzen inbegrepen, maar worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.
 2. Het vervoer van de Producten geschiedt op eigen risico van de Wederpartij. American Vintage Unlimited is niet aansprakelijk voor het tenietgaan of beschadigen van (gedeeltes van de) Producten door of tijdens het vervoer.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. In het geval een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat er ook werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden (meerwerk, bijvoorbeeld doordat niet het juiste materiaal is geleverd of de maatvoering onjuist is of andere/aanvullende wensen van de Wederpartij) wordt de Overeenkomst geacht zich ook over deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daarvoor bestede tijd en gemaakte kosten extra aan de Wederpartij in rekening gebracht.
 2. American Vintage Unlimited heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 11. Retentierecht en opschortingsrecht

 1. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot de nakoming van haar prestaties onder de Overeenkomst, waaronder de nakoming van haar betalingsverplichtingen, heeft American Vintage Unlimited het recht om:
  1. de aan haar door de Wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van de werkzaamheden achter te houden, totdat volledige nakoming van de prestaties heeft plaatsgevonden dan wel daarvoor toereikende zekerheid is gesteld; en
  2. de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij op te schorten, totdat volledige nakoming van de prestaties heeft plaatsgevonden dan wel daarvoor toereikende zekerheid is gesteld.

Artikel 12. Ontbinding

 1. American Vintage Unlimited heeft het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de Wederpartij dan schadevergoeding verschuldigd is aan American Vintage Unlimited, indien:
  1. de Wederpartij sursรฉance van betaling aanvraagt,
  2. de Wederpartij haar eigen faillissement aanvraagt of indien een verzoek tot faillietverklaring van de Wederpartij is ingediend;
  3. de Wederpartij (als natuurlijk persoon) komt te overlijden of (als rechtspersoon of onderneming) wordt geliquideerd of wordt ontbonden.

Artikel 13. Diversen

 1. Indien รฉรฉn of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. American Vintage Unlimited zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 2. Indien American Vintage Unlimited op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet of deze voorwaarden toekend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 3. Indien een buitenlandstalige versie van deze algemene voorwaarden tot een andere uitleg zou leiden, is deze Nederlandse tekst steeds beslissend.
 4. Op de Overeenkomst en de eventuele overige (rechts)handelingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals enige andere bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 5. Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn die tussen partijen ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Neem telefonisch contact met ons op รณf stel uw vraag via het contactformulier.

Neem contact op